← กลับไป

*** กรมการปกครองขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้งานระบบงานภายในใหม่ โดยก่อนคลิกระบบงานภายในจะต้อง Log In ผ่าน ระบบ Intranet ของกรมก่อนทุกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานภายใน ปค. ***
*** ชื่อผู้ใข้งานคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด (ววดดปปปป เช่น 31032521) ***
*** เฉพาะข้าราชการการเท่านั้น ***

*** สำหรับการใช้งานระบบงานภายในต่างๆ เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถคลิกที่ระบบงานนั้นๆ แล้ว Log in ระบบงานนั้น โดยใช้ Username และรหัสผ่านของแต่ละระบบตามปกติ***
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง โทร 0-2283-1222 แจ้งเรื่องการเข้าใช้งานระบบ Intranet